Rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2023
Công chức - Viên chức

Rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2023

10:39 21/09/2023

Ngày 19/9/2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1661/SNV-CCVC gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Hội đặc thù cấp tỉnh về việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2023.

Theo đó:
Căn cứ văn bản, danh sách cử dự thi của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, cử dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2023, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án số 429/ĐA-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 về thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 gửi Bộ Nội cho chỉ tiêu tổ chức thi nâng ngạch theo quy định.
Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 4943/BNV-CCVC về tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 
Nhằm mục đích rà soát đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện của công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi đúng quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện như sau:
1. Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nêu tại Công văn số 2229/SNV-CCVC ngày 01/12/2022 (riêng trường hợp thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính phải đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra ) tiến hành rà soát đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tại danh sách kèm theo Đề án 429/ĐA-UBND.
Đồng thời, yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức tự rà soát và phối hợp bộ phận tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị (đối với Sở ban ngành tỉnh và tương đương) hoặc Phòng Nội vụ (đối với UBND cấp huyện) rà soát đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi theo quy định. 
2. Sau khi tiến hành tự rà soát, các cơ quan, đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương (theo mẫu được ban hành kèm theo Công văn số 2229/SNV-CCVC) gửi Sở Nội vụ kết quả rà soát.
Lưu ý: đối với các trường hợp không báo cáo theo yêu cầu nêu trên, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị tự chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, Sở Nội vụ sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử dự thi (sau đó bị phát hiện không đúng đối tượng hoặc không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ không được công nhận hoặc bị hủy kết quả).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện theo yêu cầu tại văn bản này, thời hạn gửi văn bản và danh sách rà soát gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 29/9/2023 (trường hợp quá thời hạn theo quy định nhưng không nhận được văn bản, danh sách rà soát thì xem như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử dự thi nâng ngạch).
Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 1661/SNV-CCVC ngày 19/9/2023 của Sở Nội vụ và văn bản kèm theo.
 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thanh Nam

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online