Kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo
Công tác Tôn giáo

Kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo

03:46 07/08/2023

Ngày 02/ 8/1955, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Nghị định 566-TTg về việc thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay).

 Nhiệm vụ của Ban Tôn giáo là: Nghiên cứu kế hoạch thi hành những chủ trương, chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo; Giúp Thủ tướng Phủ phối hợp các ngành ở Trung ương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong thực hiện những chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo; Liên lạc với các tổ chức tôn giáo. 

 Responsive image


Ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc lấy ngày 02/8 hàng năm là “Ngày truyền thống Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo”.
Ban Tôn giáo tỉnh An Giang được thanh lập vào ngày 07/4/1993, tại Quyết định số 105/QĐ.UB.TC Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, với nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo. Nhân sự ngày đầu thành lập chỉ có 02 người: Trưởng ban do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm, 01 Phó Ban Tôn giáo chuyên trách, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh thực hiện các chính sách đối với các tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ.
Năm 2005, Ban Tôn giáo được bổ sung thêm biên chế và có văn phòng làm việc riêng, có tài khoản và con dấu để hoạt động. Chính thức là một đơn vị độc lập, là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
Năm 2008, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/8/2008, về việc thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, văn phòng làm việc nằm trong trụ sở Sở Nội vụ.
Ngày 06/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Theo đó, bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng.

 Responsive image
Tập thể Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Đến nay, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, là đầu mối liên hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online