Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Tổ chức - Bộ máy

Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

04:00 03/02/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

Vị trí việc làm quy định tại Thông tư này bao gồm: Danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Thông tư số 11/2022/TT-BNV áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Nội vụ từ Trung ương đến địa phương gồm: Cơ quan tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ; Cơ quan tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh).
Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức chuyên ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Cơ quan, tổ chức hành chính nêu tại Điều 2 Thông tư số 11/2022/TT-BNV xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.
Trường hợp các văn bản quy phạp pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư số 11/2022/TT-BNV được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.
Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BNV thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.
Thông tư số 11/2022/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Chí Linh_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online