Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
Công tác Văn thư lưu trữ

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017

01:16 20/12/2017

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Ngày 08 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2044/SNV-CCVTLT yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh
a) Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không có đơn vị trực thuộc); các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh; các Doanh nghiệp nhà nước; các Hội đặc thù thuộc Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thực hiện báo cáo thống kê theo Biểu số 01/CS và Biểu số 02/CS tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 01 năm 2018
b) Các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có đơn vị trực thuộc, triển khai đến các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo theo Biểu số 01/CS và Biểu số 02/CS tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV. Sau đó, tổng hợp theo Biểu số 01/TH và Biểu số 02/TH báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.
c) Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh báo cáo thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh theo Biểu 02/CS về Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2018.
2. Đối với các cơ quan, tổ chức huyện, thị xã, thành phố
Văn phòng HĐND-UBND huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện thuộc Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh thực hiện báo cáo theo Biểu số 01/CS và Biểu số 02/CS tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV báo cáo về Phòng Nội vụ trước ngày 15 tháng 01 năm 2018.
Phòng Nội vụ tổng hợp số liệu theo Biểu số 01/TH và Biểu số 02/TH báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, số điện thoại: 02963.854.636 (gặp ông Huỳnh Văn Tiền Em) để phối hợp thực hiện./.
Công văn và Biểu mẫu kèm theo tải
tại đây

 

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online