Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

03:42 25/01/2021

Ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính:
 Cấp tỉnh: thủ tục số thứ tự 1 mục VIII, số thứ tự 17, 18 mục IX của Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
Cấp huyện: thủ tục số thứ tự  3, 4, 6, 12, 13, 14 mục XIX của Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Bãi bỏ thủ tục hành chính:
Cấp tỉnh: thủ tục số thứ tự 5, 6, 7 mục IX của Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.
Cấp huyện: thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân; thủ tục số thứ thự 1, 2, 15, 16, 19 mục XIX của Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.
Tổng cộng có 18 thủ tục hành chính mới ban hành; 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

(Chi tiết Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online