Báo cáo số lượng, chất lượng, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và danh sách cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý
Công chức - Viên chức

Báo cáo số lượng, chất lượng, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và danh sách cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý

09:55 28/02/2019

Thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành thống kê, báo cáo (biểu mẫu kèm theo) về số lượng, chất lượng, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và danh sách cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý theo các nội dung sau:

    1. Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên tính đến ngày 31/12/2018 (Mẫu 01_CBCC);
    2. Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên tính đến ngày 31/12/2018 (Mẫu 02_TL_CBCC);
    3. Báo cáo số lượng, chất lượng viên chức tính đến ngày 31/12/2018 (Mẫu 03_VC);
    4. Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức tính đến ngày 31/12/2018 (Mẫu 04_TL_VC).
    5. Báo cáo thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý tính đến ngày 01/02/2019 (Mẫu 05_LĐQL).
    (Biểu mẫu được đăng tải tại Website: sonoivu.angiang.gov.vn)
     Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo báo cáo thống kê đúng theo nội dung yêu cầu và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 11/3/2019 (đồng thời gửi file Word hoặc file Excel qua địa chỉ email: pdtien@angiang.gov.vn) để Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./. Tải toàn bộ Công văn số 255/SNV-CCVC về
tại đây, tải biễu mẫu kèm theo tại đây.

 

 

Phạm Dũng Tiến - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online