Sở Nội vụ ban hành Kết luận kiểm tra đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ
Thanh tra

Sở Nội vụ ban hành Kết luận kiểm tra đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ

08:05 22/12/2023

Ngày 19/12/2023 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kết luận số 2266/KL-SNV về kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023.

Responsive image

 Nội dung Kết luận kiểm tra đã chỉ rõ, ngoài những kết quả đã đạt được, bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: 

1. Công tác tiếp công dân
Không có quyết định phân công công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên. Bố trí địa điểm tiếp công dân tại phòng Hành chính – Tổng hợp (lầu 3). Việc ghi chép sổ tiếp công dân thường xuyên và sổ tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Chi cục chưa thể hiện đầy đủ số ngày tiếp công dân theo quy định.
2. Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng
- Tại thời điểm kiểm tra đơn vị chưa xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Chi cục theo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
- Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành Quyết định số 02A/QĐ-CCVTLT ngày 17/01/2020 của Chi cục Văn thư – Lưu trữ quy định khoán tiền điện thoại di động 100.000 đồng/tháng đối với Chi cục trưởng, tuy nhiên theo quy định Chi cục trưởng chỉ được khoán tiền điện thoại nhà riêng 100.000 đồng/tháng. 
- Quy chế chi tiêu nội bộ quy định chi hỗ trợ đối với công chức, người lao động được phân công thường xuyên làm việc trực tiếp tiếp xúc với môi trường có tính độc hại, mức chi hàng tháng: hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở cho người làm công tác thường trực máy photocopy sao chụp khối lượng lớn tài liệu hàng ngày. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp độc hại đã được quy định cụ thể theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Qua đó Sở Nội vụ đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, hạn chế nêu trên./.
Đính kèm: Kết luận số 2266/KL-SNV ngày 19/12/2023 của Sở Nội vụ.   

Tài Liệu đính kèm:Tải về

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online