Luật Tố cáo năm 2018
Thanh tra

Luật Tố cáo năm 2018

03:35 08/08/2018

Ngày 12/6/2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật tố cáo số 25/2018/QH14, gồm 9 chương với 67 điều, trong đó: Chương I những quy định chung (gồm 8 điều, từ Điều 1 đến Điều 8)

     Chương II quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo (gồm 3 điều, từ Điều 9 đến Điều 11); Chương III giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (gồm 28 điều, từ Điều 12 đến Điều 40); Chương IV giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực (gồm 3 điều, từ Điều 41 đến Điều 43); Chương V trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo (gồm 3 điều, từ Điều 44 đến Điều 46); Chương VI bảo vệ người tố cáo (gồm 12 điều, từ Điều 47 đến Điều 58); Chương VII trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo (gồm 3 điều, từ Điều 59 đến Điều 61); Chương VIII khen thưởng và xử lý vi phạm (gồm 4 điều, từ Điều 62 đến Điều 65); Chương IX điều khoản thi hành (gồm 2 điều, từ Điều 66 đến Điều 67).
                 

    Về trình tự giải quyết tố cáo: Luật tố cáo năm 2018 bổ sung quy định về điều kiện thụ lý tố cáo (Khoản 1 Điều 29), bổ sung quy định về rút tố cáo (Điều 33), bổ sung quy định về tạm đình chỉ giải quyết tố cáo, đình chỉ việc giải quyết tố cáo (Điều 34) và sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo (thời hạn giải quyết tố cáo theo Luật tố cáo năm 2011 là 60 ngày , kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo).
    Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019./.
    (Tải về Luật tố cáo năm 2018
tại đây)

 

Văn Sang - Thanh tra Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online