An Giang: Cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Cải cách hành chính

An Giang: Cải cách hành chính năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

04:57 14/12/2017

1. Kết quả cải cách hành chính đạt được năm 2017: Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự năng động của Ban chỉ đạo tỉnh, cùng với quyết tâm thực hiện của các cơ quan thường trực (Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông….), các sở, ban ngành địa phương ban hành, triển khai tốt nhiệm vụ được giao trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và của từng cơ quan, địa phương, thực hiện đồng bộ, giải pháp được áp dụng có hiệu quả vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh, của từng đơn vị, địa phương

          Trong năm 2017, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính, sớm ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 để cụ thể thực hiện mục tiêu đề ra của Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, quán triển, chỉ đạo triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, ban hành hàng loạt các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, trọng tâm, như: quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, 100% thủ tục đưa vào thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, khang trang, phục vụ nhân dân ngày được tốt hơn, góp phần củng cố và ngày càng hoàn thiện mô hình cơ chế một cửa trong tỉnh; ban hành Quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch giám sát, công khai và xử lý đối với cơ quan, địa phương, cá nhân giải quyết chậm, để trễ hạn thủ tục hành chính; hoạt động kiểm tra công vụ được đẩy mạnh, giám sát, xử lý nghiêm mọi hành vi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.
          Hệ thống các văn bản quy định liên quan đến cải cách hành chính được ban hành cơ bản đầy đủ, các Ban Chỉ đạo dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (CCHC, PCI, PAPI….) thường xuyên họp, cho ý kiến bằng văn bản, là cơ sở để từng ngành, từng đơn vị, địa phương bám sát thực hiện, không bị động, không lúng túng, các vấn đề vướng mắc đều được xin ý kiến tháo gỡ kịp thời, góp phần nâng chất lượng hoạt động của cơ quan, địa phương, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính, thu hút đầu tư.
          Bộ thủ tục hành chính các cấp tiếp tục được rà soát, đơn giản hóa, niêm yết công khai với nhiều hình thức tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện. Thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị được được các sở ban ngành phối hợp thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông như: thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài,.. Cơ chế một cửa được tổ chức thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
          Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục rà soát, kiện toàn theo hướng tin gon đầu mối, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, địa phương theo đúng quy định của Trung ương, ban hành quy chế làm việc, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác đào, bồi dưỡng được chú trọng, bám sát thực hiện đầy đủ, vượt số lượng các lớp theo kế hoạch đào tạo năm 2017, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn, nhận thức, các kỹ năng hành chính, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc, giúp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao trong năm
          Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước ở các cấp, gắn với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính được triển khai rộng khắp toàn tỉnh bước đầu đạt được kết quả rất phấn khởi, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của công dân, các doanh nghiệp, nhận được sự đồng thuận của đa số tổ chức, công dân.
          2. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như:
          Một số quy định lĩnh vực cải cách hành chính còn chồng chéo, lúng túng trong thực hiện; thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vần còn rườm rà, đặc biệt lĩnh vực nhà đất; vẫn còn một số thủ tục hành chính chưa được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, còn thủ tục trễ hạn; sự phối hợp giữa cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao; triển khai cơ chế một cửa cấp tỉnh còn nhiều lúng túng; thủ trưởng một số cơ quan, địa phương quan tâm chưa đúng mức trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm cải cách hành chính; vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn có thái độ gây khó khăn, phiền hà người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, chưa chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính bị phản ánh, phê bình, kiểm điểm, xử lý.
          Nguồn nhân lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ chưa đảm bảo, đa số kiêm nhiệm nên chưa thực hiện thường xuyên, không bao quát được hết các lĩnh vực và chưa thể kiểm soát được hết các hoạt động cán bộ, công chức, viên chức.
          Một số phần mềm chuyên ngành của các cấp Bộ, ngành trung ương (ngành Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường…) chưa kết nối được, dẫn đến lãng phí thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; thủ tục hành chính mức độ 4 chưa thực hiện được nhiều, một phần do trình độ am hiểu của người dân về công nghệ thông tin, một phần do đội ngũ công chức phụ trách chưa nhiệt tình hướng dẫn.
Nguồn lực tài chính của tỉnh còn hạn hẹp, nguồn kinh phí giành cho cải cách hành chính là khá ít, cũng là một trong những vấn đề khó khăn, dẫn đến hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt đối với những nhiệm vụ cần số kinh phí lớn.
          3. Nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2018:
          Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, thiết lập trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ người dân một cách tốt nhất, lấy mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả, thành công của cải cách hành chính.
          Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, đề án theo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, cụ thể hóa bằng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh và của mỗi cơ quan, địa phương trên cơ sở bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2011-2020.
          Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới, tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, giám sát, công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm mọi trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính (Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh), vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, địa phương.
          Ban hành đầy đủ văn bản quy định về cải cách hành chính, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đơn giản giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, gắn với nhận và trả thủ tục hành chính qua mạng internet, qua bưu chính; vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công của tỉnh; đầu tư mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cho Bộ phận “một cửa” các cấp; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm mọi trường hợp để thủ tục hành chính trễ hạn, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm nghiêm Quy chế xin lỗi công dân; . Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.
          Thực hiện hiệu quả quy định pháp luật về tinh giản biên chế, Đề án xác định vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo Kế hoạch năm 2018, tập trung mở các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ, các lớp đào tạo theo Nghị định của Chính phủ, các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, ….
          Duy trì hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp trong tỉnh, nâng cao sự hài lòng cửa người dân với cơ quan hành chính Nhà nước, với cán bộ, công chức, viên chức (Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI);…
          Triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; triển khai hiệu quả Đề án phối hợp giữa UBND tỉnh An Giang với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chính minh về Nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh thời gian tới; xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với cấp sở, UBND cấp huyện, cấp xã; khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính, cán bộ, công chức; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh  thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ, Chương trình hành động số 11/CT-TU ngày 07/02/2017 của Tỉnh ủy về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
          Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh, gắn với cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, mở rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; tiếp tục mở rộng thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua mạng internet, qua dịch vụ bưu chính đến tận nhà người dân./.

 

Nguyễn Bình Định - Phòng Cải cách hành chính

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online