Hướng dẫn một số nội dung việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
Công chức - Viên chức

Hướng dẫn một số nội dung việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP

02:20 06/07/2023

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định việc tiếp nhận vào làm công chức và Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định tiếp nhận vào làm viên chức;

Căn cứ Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;
Thời gian qua, thực hiện các quy định Chính phủ, Bộ Nội vụ và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và từng bước đi vào nề nếp. Trong đó, việc thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cơ bản đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, qua kết quả thẩm định các hồ sơ đề nghị tiếp nhận và kết quả theo dõi của Sở Nội vụ cho thấy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa rà soát, thẩm định kỹ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người dự kiến được tiếp nhận (về vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; về xác định đúng đối tượng tiếp nhận để xem xét về “làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển”; việc thực hiện chế độ, chính sách của người dự kiến tiếp nhận;…); việc thực hiện quy trình tiếp nhận ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo (một số đơn vị thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch không đúng số lượng và nội dung họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch chưa đảm bảo theo quy định;…); một số trường hợp chưa đầy đủ về thành phần hồ sơ;…
Do đó, ngày 04/7/2023, Sở Nội vụ có Công văn số 1193/SNV-CCVC hướng dẫn một số nội dung liên quan việc thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và việc thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (gồm quy định của pháp luật về đối tượng tiếp nhận, về thẩm quyền tiếp nhận; tiêu chuẩn điều kiện tiếp nhận, thành phần hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và trình tự, thủ tục đề nghị tiếp nhận…)
Nội dung lưu ý liên quan việc tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Trong thời gian thực hiện quy trình tiếp nhận (kể từ khi có chủ trương về công tác cán bộ; văn bản đề nghị của Sở, ban, ngành tỉnh, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đến khi có quyết định hoặc ý kiến chấp thuận tiếp nhận vào làm công chức, viên chức của UBND tỉnh) thì nhân sự dự kiến tiếp nhận vào làm công chức phải thuộc đối tượng được nêu tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP hoặc nhân sự dự kiến tiếp nhận vào làm viên chức phải thuộc đối tượng được nêu tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP nêu trên. Nếu cơ quan, đơn vị, địa phương đã điều động, tiếp nhận vào làm công chức hoặc đã điều động, tiếp nhận vào làm viên chức trước khi có ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh thì xem như không thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm công chức quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP hoặc không thuộc đối tượng tiếp nhận vào làm viên chức quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Nội dung chi tiết xem tại Công văn số 1193/SNV-CCVC ngày 04/7/2023 của Sở Nội vụ và các phụ lục 1, 2, 3 đính kèm.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng Công chức, viên chức./.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online