Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ
Tổ chức - Bộ máy

Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

08:17 02/06/2021

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

       Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có Văn bản số 495/SKHCN-QLKH ngày 29 tháng 4 năm 2021 về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

Sau khi biên soạn xong dự thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành lấy ý kiến các Sở, Ban ngành tỉnh, các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 442/SKHCN-VP ngày 19 tháng 4 năm 2021. Trên cơ sở góp ý của các đơn vị gửi về, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh dự thảo quyết định theo góp ý.

Về trình tự, thủ tục xây dựng, soạn thảo dự thảo quyết định thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một  số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và có Văn bản thống nhất tại Công văn số 864/SNV-TCBC&TCPCP ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang./.

Nguyễn Giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online