Phê duyệt Đề án các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức - Bộ máy

Phê duyệt Đề án các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

08:21 02/06/2021

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định tại Công văn số 870/SNV TCBC&TCPCP ngày 19 tháng 5 năm 2021 về việc thẩm định hồ sơ tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đề án sau khi sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 4 đơn vị, trong đó có Văn phòng đăng ký đất đai là giữ ổn định, còn lại 3 đơn vị Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất được tổ chức, sắp xếp lại, kết quả sắp xếp như sau:

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường: Tách phòng Quan trắc và Phân tích môi trường thành phòng Quan trắc môi trường và Phòng Phân tích môi trường; Đồng thời sát nhập phòng Đo đạc – Bản đồ và phòng Đăng ký thống kê thành phòng Tư vấn đất đai, giữ nguyên các phòng chuyên môn còn lại.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: từ 4 phòng
chuyên môn, sáp nhập còn 02 phòng chuyên môn. Tổ chức của đơn vị gồm Ban Giám đốc và 02 phòng chuyên môn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất: từ 5 phòng chuyên môn, sáp nhập còn 03
phòng chuyên môn. Tổ chức của đơn vị gồm Ban Giám đốc và 03 phòng chuyên môn.

Việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất theo hướng nhiều mảng công việc mang lại hiệu quả trong hoạt động, đồng thời tạo mối quan hệ đoàn kết nội bộ, phát huy tính năng động sáng tạo; nhằm tinh gọn bộ máy (giảm số lượng phòng chuyên môn), nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tất cả các hoạt động của đơn vị./.

Nguyễn Giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online