Sở Nội vụ ban hành Kết luận kiểm tra đối với Sở Công Thương
Thanh tra

Sở Nội vụ ban hành Kết luận kiểm tra đối với Sở Công Thương

09:59 13/12/2023

Ngày 20/11/2023 Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kết luận số 2062/TBKL-SNV về kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đối với Sở Công Thương, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/8/2023.

 Nội dung Kết luận kiểm tra đã chỉ rõ, ngoài những kết quả đã đạt được, bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: 

1. Việc tổ chức bộ máy
- Chưa kịp thời ban hành quy chế hoạt động cho Hội đồng thi đua – khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến phù hợp với Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua-khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
2. Về công tác thi đua
- Phong trào thi đua do Trung ương phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đơn vị chỉ lồng ghép và hưởng ứng phong trào, chứ chưa xây dựng kế hoạch phát động; Chưa kịp thời phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất của đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao.
3. Về thể thức văn bản
- Những trường hợp được Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở chưa được Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến theo quy định; Các báo cáo thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân thiếu xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
- Biên bản xét khen thưởng chưa đúng thể thức theo mẫu quy định tại Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ.
Qua đó Sở Nội vụ kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương tổ chức họp rút kinh nghiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên./.
Đính kèm: Kết luận số 2062/TBKL-SNV ngày 20/11/2023 của Sở Nội vụ.   

Tài Liệu đính kèm:Tải về

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online