Thông báo mở phần mềm triển khai tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính
Cải cách hành chính

Thông báo mở phần mềm triển khai tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính

02:57 17/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Nội vụ thông báo thời gian mở phần mềm triển khai tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

Theo đó:

1. Địa chỉ đăng nhập phần mềm:    http://chisocchc.angiang.gov.vn.

Tài khoản đăng nhập chi tiết tại Thông báo số 477/TB-SNV ngày 15/3/2021 của Sở Nội vụ.


 
Hình ảnh: Hệ thống quản lý chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính

2. Thời gian:

Các cơ quan, đơn vị sẽ có 02 (hai) lần tự đánh giá, chấm điểm.

a) Lần 1:

- Bắt đầu: lúc 07 giờ 00 phút ngày 15/3/2021.

- Kết thúc: lúc 24 giờ 00 phút ngày 23/3/2021.

b) Lần 2:

- Bắt đầu: lúc 07 giờ 00 phút ngày 01/4/2021.

- Kết thúc: lúc 24 giờ 00 phút ngày 07/4/2021.

Trong thời gian quy định, các cơ quan, đơn vị có thể thao tác trên phần mềm. Hết thời hạn, phần mềm sẽ tự động khóa, người dùng không thể thao tác, sửa đổi, bổ sung. Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và thực hiện./.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online