Nhân rộng mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên địa bàn tỉnh An Giang
Tổ chức - Bộ máy

Nhân rộng mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên địa bàn tỉnh An Giang

09:55 14/12/2023

Thực hiện Công văn số 5143/BNV-TCBC ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Bộ Nội vụ về việc nhân rộng mô hình phân cấp của UBND thành phố Hà Nội để áp dụng tại các tỉnh, thành phố. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 1662/UBND-TH ngày 07 tháng 12 năm 2023 về việc nhân rộng mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ và trên cơ sở nội dung phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các nội dung phân cấp tại Nghị quyết số 04/NQ-CP và trên cơ sở mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách đã được phân cấp, ủy quyền thực hiện trong thời gian qua; Đồng thời nghiên cứu đề xuất cụ thể nội dung, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới nhằm chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành. -
-  Báo cáo các nội dung đã được phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (Phụ lục 1). 
- Đề xuất các nội dung phân cấp quản lý nhà nước: nhiệm vụ cần phân cấp và những nhiệm vụ cần ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết của việc phân cấp, ủy quyền (phụ lục 2). 
Văn bản của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. 
 2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo nội dung phân cấp, ủy quyền đã triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 30 tháng 12 năm 2023
Xem toàn văn Công văn số 5143/BNV-TCBC tại đây.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Bé Sáu - Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online