Giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương và hội có tính chất đặc thù năm 2024
Tổ chức - Bộ máy

Giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương và hội có tính chất đặc thù năm 2024

04:17 15/12/2023

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, Kỳ họp thứ 17 đã thông qua Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước;phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Nghị quyết được thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 là 2.411 biên chế.

Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù năm 2024, gồm:
Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 31.879 biên chế.
Số lượng người làm việc trong các hội đặc thù là 250 người.
Qua đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện được điều chuyển số biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa sử dụng của các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. 
Đồng thời xem xét, cân đối giao kinh phí hoạt động thường xuyên đảm bảo các cơ quan, đơn vị chi trả cho hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo quy định của Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2015./.
Xem toàn văn Nghị quyết số 50/NQ-HĐND tại đây.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Bé Sáu - Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online