Thông báo về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính năm 2019
Công chức - Viên chức

Thông báo về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính năm 2019

10:52 13/06/2020

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2019;

Hội đồng Thi nâng ngạch thông báo các thí sinh một số nội dung như sau:
1. Nội dung và hình thức thi:
- Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính
+ Kiến thức chung: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước;
công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn
của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút.
+ Ngoại ngữ (Anh văn): 30 câu. Thời gian thi 30 phút.
- Vòng 2: thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian thi 180 phút.
2. Nội dung, danh mục tài liệu môn Kiến thức chung và Chuyên môn nghiệp vụ (theo danh mục tài liệu kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức, hướng dẫn làm bài thi:
- Thời gian: 1,5 ngày, ngày 20 tháng 6 năm 2020 và ngày 21 tháng 6 năm 2020 (Kiến thức chung 01 buổi; Ngoại ngữ 01 buổi; Chuyên môn nghiệp vụ 01 buổi).
+ Sáng bắt đầu vào lúc 07 giờ 45.
+ Chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 45 (ngày 20/6/2020).
- Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ, số 89 Trần Quang Diệu, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
4. Phí dự thi thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức: 600.000 đồng/thí sinh (từ 100 đến dưới 500 thí sinh). Thí sinh nộp phí dự thi khi tham dự ôn tập. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các cán bộ, công chức được biết để tham dự đầy đủ nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất cho kỳ thi./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online