Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Tổ chức - Bộ máy

Triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

10:22 20/12/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị tại Công văn số 82-CV/BCSĐ ngày 21/07/2022; Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh rình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 612-CV/TU ngày 18/11/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị

Một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia trong tình hình mới.
Quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh về tổ chức và hoạt động; thường xuyên chăm lo, xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng cấp Hội trong việc tham gia xây dựng và phát triển địa phương gắn với kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động Hội Luật gia; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội, tập trung hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ có liên quan. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Luật gia các cấp.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và Công văn này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Chí Linh_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online