Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Tổ chức - Bộ máy

Phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

11:10 10/09/2018

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng UBDN tỉnh An Giang.

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng UBDN tỉnh An Giang. Ngày 24 tháng 8 năm 2018 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng UBDN tỉnh An Giang.

Đề án nhằm sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm, ý thức, vai trò, nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức tại đơn vị. Nâng cao chất lượng quản trị hành chính đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt; sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng, ban chức năng khi tham gia xử lý công việc. Ngoài ra, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy đi đôi công tác tuyên truyền, đi đôi việc bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới nhằm đảm bảo bộ máy vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giang - Phòng TCBC-TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online