Tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm đối với giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03
Công chức - Viên chức

Tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm đối với giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03

09:18 31/08/2022

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm mon công lập, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01, 02, 03, 04);

Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 971/UBND-TH về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập theo Thông tư số 01, 02, 03, 04. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Việc lập phương án, thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 01, 02, 03, 04 và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 336/UBND-TH ngày 13/4/2022 phải căn cứ vào Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Đề án vị trí việc làm) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trường hợp Đề án vị trí việc làm chưa được phê duyệt đề nghị khẩn trương hoàn thiện gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.
2. Đối với các trường hợp giáo viên đã đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 thì thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương theo hướng dẫn tại Công văn số 336/UBND-TH và các quy định hiện hành.
3. Đối với các trường hợp giáo viên còn có vướng mắc hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo thì tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 cho đến khi có quy định mới và giữ nguyên mã số, hệ số lương giáo viên đang hưởng. Đồng thời, đơn vị sự nghiệp công lập có phương án sắp xếp, bố trí cho những giáo viên này tham gia đào tạo đạt trình độ chuẩn đối với giáo viên từng cấp học theo đối tượng quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
4. Đối với các trường hợp giáo viên tốt nghiệp ngành Sư phạm, được tuyển dụng vào vị trí việc làm thuộc nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ nhưng đang giữ chức danh nghề nghiệp chưa đúng vị trí việc làm (được tuyển dụng và đang đảm nhiệm): Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát, để bổ nhiệm lại đúng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, giải quyết./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online