Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027
Tổ chức - Bộ máy

Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027

08:10 23/12/2022

Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 26/10/2022, Ban Sáng lập đã thực hiện việc công bố thành lập theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và có văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của Quỹ theo quy định pháp luật.

Qua thẩm định, Sở Nội vụ nhận thấy việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành là phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh công nhận Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tại Tở trình số 2377/TTr-SNV ngày 16/12/2022. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành xuyên nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 08 thành viên, do ông Phan Ngọc Mẫn làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Bà Hồ Thị Hồng Phượng làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 

Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành được cơ quan có thẩm quyền công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ là dấu mốc quan trọng để làm cơ sở cho Quỹ tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích của mình đảm bảo theo quy định pháp luật.

Chí Linh_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online