Đề án tinh giản biên chế của UBND tỉnh giai đoan 2015 - 2021
Tổ chức - Bộ máy

Đề án tinh giản biên chế của UBND tỉnh giai đoan 2015 - 2021

08:04 28/08/2018

Ngày 13/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 501/ĐA-UBND về việc tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 -2021

      I. VỀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
     1. Đối với biên chế công chức:Năm 2015, tổng số biên chế công chức là 2.878 biên chế, như vậy, số lượng tinh giản tối thiểu phải giảmtheo tỉ lệ 10%, tương ứng 288biên chế. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh đã giảm được 135 biên chế. Như vậy, để đạt tỷ lệ 10% tinh giản biên chế, từ năm 2019 đến năm 2021,tỉnh phải giảm tối thiểu 153 biên chế. Cụ thể theo bảng sau:

Biên chế giảm theo lộ trình    Năm 2015    Năm 2016    Năm 2017    Năm 2018    Năm 2019    Năm 2020    Năm 2021    Tổng
Tỉ lệ %        1,67    1,49    1,53    1,7    1,7    1,7    10,04
Số biên chế giao    2.878    2.830    2.787    2.743    2.692    2.641    2.590    
Số giảm hàng năm        48    43    44    51    51    51    288

     (Bảng dự kiến số lượng tinh giản biên chế công chức từ 2015 -2021)
     2. Đối với biên chế viên chức: Năm 2015, tổng số biên chế viên chức là 38.979 biên chế; số lượng tinh giản đến 2021 tối thiểu là 10% tương ứng với 3.898 biên chế (không bao gồm hội đặc thù). Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh đã giảm 4.122 biên chế (bằng 10,57%) so UBND tỉnh giao năm 2015.
Như vậy, tỉnh đã đạt chỉ tiêu tinh giản tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với UBND tỉnh giao năm 2015, nhưng số biên chế đã giảm trong các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu do các đơn vị chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, nhất là lĩnh vực y tế.
     * Về số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập: tổng số hợp đồng lao động được UBND tỉnh giao năm 2015 là 1.724 người, đến năm 2017 là 1.802 người (tăng 78 người so với năm 2015).
     Như vậy, để đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, bình quân giảm ít nhất 63 người/năm so với số hợp đồng lao động do UBND tỉnh giao năm 2017, cụ thể theo bảng sau:

HĐ 68 giảm theolộ trình    Năm 2015    Năm 2016    Năm 2017    Năm 2018    Năm 2019    Năm 2020    Năm 2021
Tỉ lệ%               0    0       36,41       36,41      36,41        35,83
Số giảm        0    0    63    63    63    62
Số giao    1.724    1.724    1.802    1.739    1.676    1.613    1.551

      (Bảng dự kiến giảm số lượng HĐLĐ theo NĐ 68/2000/NĐ-CP)
    3. Lộ trình thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 - 2021.
    - Số đơn vị dự kiến thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi thường xuyên và đầu tư từ năm 2018 - 2021 là 39 đơn vị, trong đó:
    + Cấp tỉnh: 14 đơn vị tự chủ chi thường xuyên; 07 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và đầu tư.
    + Cấp huyện: 07 đơn vị tự chủ chi thường xuyên; 11 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và đầu tư.
    - Số biên chế dự kiến giảm theo lộ trình tự chủ từ năm 2018 - 2021 là1.612.
    Như vậy, tổng hợp số biên chế đã giảm đến năm 2017 và số biên chế viên chức dự kiến giảm đến 2021, tỉnh sẽ giảm biên chế là 5.734 biên chế, đạt tỉ lệ 14,7%.
    II. VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
    1. Các cơ quan quản lý hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh cần phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.
     2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; khắc phục chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đơn vị.
     3. Kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
     4. Quản lý chặt chẽ biên chế, số lượng người làm việc:
     5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập để thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.
     6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo vị trí việc làm được phê duyệt. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ được giao.
     7. Thực hiện nghiêm túc, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm để làm cơ sở đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực, trình độ dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ nhiều năm.
     8. Có chính sách hợp lý để thu hút nguồn cán bộ trẻ, giỏi, trình độ cao về công tác ở địa phương, đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi (khi được cấp thẩm quyền cho phép).
     9. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực ở địa phương đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao./.

     Tải Đề án về tại đây.

 

 

Song Khánh - Phòng TCBC và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online