Bài giảng phục vụ cho ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (tham khảo)
Công chức - Viên chức

Bài giảng phục vụ cho ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (tham khảo)

07:49 15/05/2018

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018;

     Từ ngày 12/5/2018 đến ngày 13/5/2018, tại Trường Đại học An Giang Hội đồng thi nâng ngạch công chức, đã tổ chức ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang. Hội đồng thi nâng ngạch công chức đăng tải các bài giảng của giảng viên cho các thí sinh tham khảo, cụ thể gồm:
     - Bải giảng môn kiến thức chung (
đính kèm).
     - Bải giảng môn tin học văn phòng (
đính kèm).
     - Bài giảng môn anh văn (
đính kèm)

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online