Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang

02:22 12/04/2021

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 243/UBND-NC ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

    Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh “Quyết định thay thế Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang”.
    Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đồng thời, qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang, cho thấy có một số nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. 
    Do đó, Sở Nội vụ đã hoàn thành việc dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang.
Sở Nội vụ gửi đến cơ quan, đơn vị, địa phương dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định để tham gia ý kiến (kèm theo). Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020 (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử pdtien@angiang.gov.vn).

    Các văn bản đề nghị đóng góp ý kiến được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang  và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ .Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Mẫn Tiệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online