Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn
Tổ chức - Bộ máy

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn

08:11 02/06/2021

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Đài Truyền thanh.

    Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định tại Công văn số 755/SNV-TCBC&TCPCP ngày 29 tháng 4 năm 2021 về việc thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn. Ngày 13 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn ký Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn.
   Việc hợp nhất giúp tinh giản bộ máy, biên chế nhằm từng bước củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, chất lượng hoạt động. Đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện đi vào thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Lĩnh vực quản lý sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch được hợp nhất, đồng bộ không còn chồng chéo. Giảm khoản chi, trả lương cho viên chức và người lao động khá lớn, tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Kinh phí còn để chi hoạt động hàng năm nhiều hơn, chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động./.

Nguyễn Giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online