Đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và xếp loại theo quý đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Công chức - Viên chức

Đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và xếp loại theo quý đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

08:50 09/05/2023

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định: “Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Nội dung Quy chế phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có); căn cứ để xác định tỉ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này”;

Thực hiện quy định nêu trên, nhằm đảm bảo tính thống nhất và làm cơ sở để cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và xếp loại theo quý đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện, phù hợp tình hình thực tiễn, Sở Nội vụ xin gửi đến cơ quan, đơn vị, địa phương dự thảo Quyết định để tham gia ý kiến (kèm theo). Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 26 tháng 5 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng thời gian quy định./.

 

 

Đính kèm:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tiêu chí, thang điểm đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và xếp loại theo quý đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

2. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ

Dũng Tiến

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online