Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội, Quỹ năm 2017
Tổ chức - Bộ máy

Báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội, Quỹ năm 2017

10:42 11/01/2018

Thực hiện quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Sở Nội vụ có báo cáo số 20/BC-SNV ngày 05/01/2018 về việc báo cáo tổng kết hoạt động của các Hội, Quỹ năm 2017

         Trong năm 2017, các cấp Hội, Quỹ đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đơn vị mình theo Điều lệ và quy định pháp luật. Đặc biệt, Hội, Quỹ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… cho hội viên của mình.
          Các cấp Hội, Quỹ tích cực ra sức vận động, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng và các tổ chức, cùng mạnh thường quân, những người hảo tâm. Theo từng lĩnh vực hoạt động, các Hội, Quỹ có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giảm khó khăn cho những người nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học tập tốt, chăm sóc trẻ mồ côi,… cùng nhà nước đấu tranh chống tư tưởng sai trái, nâng cao trình độ dân trí và xóa đói giảm nghèo. Chăm lo sức khỏe nhân dân, người khuyết tật, quan hệ hữu nghị.
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì còn tồn tại những hạn chế: việc xác định địa vị pháp lý của người công tác tại các Hội đặc thù là công chức hay viên chức chưa được rõ ràng, ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng đối với lực lượng này; Về nguyên tắc quản lý của Hội là tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Nhưng hiện nay, hầu hết các tổ chức hội đều báo cáo khó khăn về kinh phí hoạt động, đặc biệt là đối với các hội đặc thù. Mặc dù nhà nước đã hỗ trợ thông qua hình thức giao biên chế; Về công tác hành chính: hầu hết các hội đều hạn chế do nhân sự người lớn tuổi, kiêm nhiệm hoặc không có trình độ chuyên môn nên một số hội hoạt động kém hiệu quả, quản lý theo cảm tính, các báo cáo chậm, việc đề nghị phê duyệt Điều lệ sau đại hội thường không đúng thời gian theo quy định.
          Từ những khó khăn trên, đề nghị Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng đối với những người công tác chuyên trách tại các Hội đặc thù được giao biên chế; Đối với UBND tỉnh, tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vấn đề kinh phí hoạt động, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, để các hội có điều kiện hoạt động tốt hơn.

 

Thị Giang - Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online