Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực Nội vụ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ
Tổ chức - Bộ máy

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực Nội vụ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

03:49 22/08/2022

Theo dự thảo, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực Nội vụ là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nội vụ qua từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực Nội vụ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực Nội vụ bao gồm những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng; tôn giáo và văn thư, lưu trữ nhà nước. 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực Nội vụ bao gồm Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Nội dung chỉ tiêu thống kê. 
Dự thảo đề xuất 7 nhóm chỉ tiêu thống kê gồm: Tổ chức hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra ngành Nội vụ; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư - lưu trữ. 
Trong đó, nhóm chỉ tiêu tổ chức hành chính thực hiện thống kê gồm: Số đơn vị hành chính; số đại biểu hội đồng nhân dân; số lãnh đạo chính quyền; số lượng thôn, tổ dân phố. 
Nhóm chỉ tiêu cán bộ, công chức, viên chức gồm: Số lượng công chức từ cấp huyện trở lên; số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tiền lương bình quân một cán bộ, công chức; số lượng viên chức; số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại; số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật; số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng. 
Nhóm thi đua, khen thưởng: Số phong trào thi đua; số lượng khen thưởng cấp nhà nước; số lượng khen thưởng cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số lượng tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số lượng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Dự thảo Thông tư lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân được đăng tải tại địa chỉ: https://moha.gov.vn/van-ban-du-thao.html

Minh Tài (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online