Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2023
Cải cách hành chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2023

09:39 23/12/2023

Chiều ngày 20/12/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước,chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Responsive image

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá kết quả công tác ngành Nội vụ năm 2023

Năm 2023, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào “3 đột phá, 4 trọng tâm”, ngành Nội vụ đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành đã chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân. Trong năm, cả nước giảm 236 đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản 7.151 biên chế. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ công tác quản lý nhà nước; chủ động theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư - lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo,quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ...


 Responsive image
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị, năm 2024, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, toàn ngành Nội vụ phải ưu tiên tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp; tham mưu trình cấp có thẩm quyền triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Đổi mới việc tuyển dụng công chức, viên chức gắn với các chính sách thu hút nhân tài;Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng;Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Tiếp tục thực hiện hiệu quảChương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030…/.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online