Thông báo


 • filter_1LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cloud_download
  Thủ tục thành lập hội cloud_download
  Thủ tục phê duyệt điều lệ hội cloud_download
  Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cloud_download
  Thủ tục đổi tên hội cloud_download
  Thủ tục hội tự giải thể cloud_download
  Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cloud_download
  Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cloud_download
  Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cloud_download
  Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cloud_download
  Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ cloud_download
  Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cloud_download
  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cloud_download
  Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cloud_download
  Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cloud_download
  Thủ tục đổi tên quỹ cloud_download
  Thủ tục quỹ tự giải thể cloud_download
 • filter_2LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
  Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
  Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
 • filter_3LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
 • filter_4LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới cloud_download
 • filter_5LĨNH VỰC CÔNG CHỨC
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thi tuyển công chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển công chức cloud_download
  Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cloud_download
  Thủ tục thi nâng ngạch công chức cloud_download
  Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng. cloud_download
  Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên cloud_download

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online