Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo

10:19 30/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-HĐTĐKT ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Ngày 24/11/2021, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Responsive image

Thay mặt đơn vị đồng chí Ông Lê Thành Nhân, phụ trách công tác Thi đua  - Khen thưởng của đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị trong thời gian qua. 

Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian qua. Kịp thời kiện toàn, củng cố lại thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm. Bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đảm bảo yêu cầu. Thực hiện tốt việc phát động, tổ chức phong trào thi đua cho các phòng trực thuộc. Đơn vị quan tâm thực hiện khen thưởng các điển hình tiên tiến. Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ về công tác Thi đua - Khen thưởng đảm bảo theo quy định, khoa học, dễ tìm kiếm

Responsive image

   Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Quyết định khen thưởng của đơn vị cần đảm bảo đúng thẩm quyền và đầy đủ nội dung về số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng từng danh hiệu. Cần tách riêng Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng Xét duyệt Sáng kiến và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch triển khai 03 phong trào thi đua của Trung ương do tỉnh phát động (phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển”. Cần quan tâm hơn nữa việc khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho người lao động trực tiếp./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online