Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang

11:50 04/11/2022

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐTĐKT ngày 08/12/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Ngày 27/10/2022, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Responsive image

Thành viên đoàn kiểm tra

Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Việc bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện công khai, dân chủ và theo đúng quy định. Tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời, đảm bảo được tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến của đơn vị cơ bản được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động kịp thời, các thành viên Hội đồng đã làm tốt vai trò tham mưu về công tác TĐKT. Việc bình xét thi đua, khen thưởng cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng và địa phương phát động: Phong trao thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở. Với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn chặt tinh thần đoàn kết giữa các thành viên Khối. Hồ sơ lưu trữ rõ ràng, được phân theo mục, loại đầy đủ.

Responsive image
Thành viên tiếp đoàn kiểm tra của Cty

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua để rút kinh nghiệm; Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến còn lúng túng; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, điển hình hình tiên tiến chưa được quan tâm chú trọng thường xuyên. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo đơn vị; Gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục quán triệt Chỉ thi 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online