Thông báo Về việc mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024)
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo Về việc mời đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024)

04:27 06/06/2022

Căn cứ Quyết định 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 19 tháng 02 năm 2020 phê duyệt Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024); Căn cứ Công văn số 580/TH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc chủ trương tổ chức lựa chọn nhà thầu một lần đối với ba năm để thực hiện Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn động tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024). Sở Nội vụ tỉnh An Giang triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn liên quan đến thực hiện gói thầu chỉnh lý tài liệu thuộc Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024) của năm 2022, 2023 và 2024;

Bao gồm các hạng mục:

- Tư vấn thẩm định giá;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu;
- Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Tư vấn quản lý dự án;
- Tư vấn giám sát.
Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác có liên quan đến hạng mục trên nộp hồ sơ đến Sở Nội vụ. Với các nội dụng, cụ thể như sau:
1. Thành phần và số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Công văn xin tham gia thực hiện gói thầu;
- Hồ sơ năng lực Công ty;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với gói thầu xin tham dự, có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh;
- Các hợp đồng tư vấn có liên quan đã thực hiện;
- Chứng chỉ cá nhân phù hợp với quy định hiện hành;
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ
2. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Nội vụ tỉnh An Giang (Chi cục Văn thư - Lưu trữ), số 267, Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại 02963.727.899.
Sở Nội vụ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải thông báo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, giao Văn phòng Sở đăng tải thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.
Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh tổng hợp, đánh giá năng lực các nhà thầu và tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phượng-CCVTLT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online