Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

09:37 05/06/2023

Ngày 31/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang.

Responsive image

 

 Cụ thể:

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Stt

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

1.002706.000.00.00.H01

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Sau đây viết tắt là Thông tư số 18/2022/TT-BYT và Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23/05/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế.

Giám định  y khoa

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh – Số 79 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

2

1.002671.000.00.00.H01

Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

3

1.002208.000.00.00.H01

Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

- Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Sau đây viết tắt là Thông tư số 18/2022/TT-BYT và Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

- Quyết định số 2285/QĐ-BYT ngày 23/05/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế.

Giám định  y khoa

Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh – Số 79 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

4

1.002190.000.00.00.H01

Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

5

1.002168.000.00.00.H01

Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

6

1.002136.000.00.00.H01

Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

7

1.002694.000.00.00.H01

Hồ sơ khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

8

1.002146.000.00.00.H01

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát do tổn thương tai nạn lao động

9

1.002118.000.00.00.H01

Khám giám định tổng hợp

10

1.002425.000.00.00.H01

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh An Giang về Ban hành Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (Bộ Y tế)

Sở Y tế tỉnh An Giang (Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm)

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

 

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Stt

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định

việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

1.003937.000.00.00.H01

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

 Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/05/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/04/2023 của Bộ Y tế.

Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế)

Sở Y tế - Số 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

2

1.003954.000.00.00.H01

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

3

1.003961.000.00.00.H01

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

4

1.003994.000.00.00.H01

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

 

 

Minh Tài – Sở Nội vụ (Nguồn: Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 31/5/2023)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online