Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Kế hoạch phát động thi đua thực hiện công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2021”
Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Kế hoạch phát động thi đua thực hiện công tác Dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2021”

03:25 14/07/2021

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng; công tác xây dựng đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Responsive image
 
 Thông qua phong trào thi đua kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp, các ngành, địa phương theo tinh thần Chỉ thị của Trung ương Đảng; Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, phát huy dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Nội dung thi đua:
1. Thi đua thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2021.
2. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả kết hợp với các phong trào thi đua khác như cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân vận khéo …, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
4. Xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo ổn định, trong sạch, vững mạnh, gắn bó với Nhân dân.
Đối tượng thi đua: tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Kế hoạch xác định rõ các tiêu chí khen thưởng đối với tập thể và cá nhân./.

Minh Tài – Sở Nội vụ (nguồn: Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 39-KH/BDVTU ngày 21/6/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online