Báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm và đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2017
Công chức - Viên chức

Báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm và đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2017

01:38 11/07/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2911/VPUBND-KGVX ngày 06 tháng 7 năm 2017 về việc xây dựng kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2017

 
 

   Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1087/SNV-CCVC về việc báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm và đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2017. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang, UBND các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu phối hợp thực hiện các nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm (2014-2016):
- Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang: Báo cáo chỉ tiêu, kết quả xét duyệt chỉ tiêu cử tuyển 03 năm (2014-2016), theo Phụ lục 1 (nếu có).
- Ủy ban nhân dân huyện An Phú, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu: Báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm (2014-2016) theo Phụ lục 2 (nếu có). Ngoài ra, có thể bổ sung thêm đối với các trường hợp đã được xét tuyển vào vị trí việc làm ngoài danh sách.
2. Đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2017:
Các cơ quan, đơn vị đề xuất chỉ tiêu cử tuyển năm 2017 (theo Phụ lục 3) phải trên cơ sở nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng
Thời hạn báo cáo, đề xuất chỉ tiêu cử tuyển về Sở Nội vụ trước ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Xem toàn văn Công văn số 1087/SNV-CCVC; tải file excel Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 tại đây.

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online