Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại; lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp An Giang
Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại; lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp An Giang

09:16 20/11/2020

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại; lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quyết định cụ thể như sau:
1) Bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hòa giải thương mại ban hành tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
2) Bãi bỏ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quả lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
3) Bãi bỏ Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trọng tài thương mại thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang được công bố tại Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang./.
 
(Đính kèm theo Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh An Giang) 


Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online