Quy định cơ quan quản lý hồ sơ lưu trữ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công tác Văn thư lưu trữ

Quy định cơ quan quản lý hồ sơ lưu trữ cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

02:49 03/10/2022

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, trong đó, khoản 14 Điều 1 quy định trách nhiệm của cơ quan lưu trữ hồ sơ cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ.

Khoản 14, Điều 1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 39 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP như sau:
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:
“Điều 39. Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu trữ biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép, biên bản thẩm định cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ, biên bản thẩm định gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, bản sao giấy phép; hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép do cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; tệp tin chứa hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định.
2. Cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lưu trữ biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép, biên bản thẩm định cấp bổ sung dành mục hoạt động đo đạc và bản đồ, biên bản thẩm định gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và hồ sơ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép do cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định.”.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2022./.

(Đức An – Chi cục VTLT)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online