Lấy ý kiến dự thảo Quy định về số lượng, chế độ chính sách lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
Xây dựng chính quyền

Lấy ý kiến dự thảo Quy định về số lượng, chế độ chính sách lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang

03:21 22/03/2022

Theo Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Theo đó “Đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được Ủy ban nhân dân các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác”; đồng thời “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước”

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6561/VPUBND-TH ngày 03 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết “Quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Việc quy định số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng tác động đến việc tổ chức, bố trí lực lượng làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Vì vậy Sở Nội vụ rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia ý kiến của Quý cơ quan và các cá nhân, tổ chức có liên quan (Dự thảo văn bản đăng công khai tại trang thông tin điện tử Sở Nội vụ theo địa chỉ http://sonoivu.angiang.gov.vn. Các cá nhân có thể góp ý trực tiếp qua Thư ký tổ soạn thảo theo địa chỉ email: thiennhan.ag@gmail.com, hoặc số điện thoại: 0987.484.686) để tổng hợp, hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định./. 
 

(Kèm theo file Dự thảo Văn bản)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online