Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu
Tổ chức - Bộ máy

Tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu

11:15 10/09/2018

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện tại Công văn số 821/UBND-TH ngày 19 tháng 5 năm 2017 về việc về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và các Trạm thủy lợi cấp huyện.

 UBND thị xã Tân Châu đã xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và các văn bản pháp luật hiện hành.
Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu. Ngày 16 tháng 4 năm 2018 UBND tỉnh đã ký Công văn số 404/UBND-TH về việc chấp thuận cho Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Châu hiện có. Ngày 16 tháng 8 năm 2018 UBND thị xã Tân Châu ký quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu.
Việc thành lập mới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu nhằm giúp UBND thị xã Tân Châu thực hiện nhiệm vụ quản lý tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện và thực hiện quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do một số đơn vị quản lý như thủy lợi, y tế, giáo dục thành một đầu mối cấp thiết, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và điều kiện thực tế của huyện, giúp UBND thị xã Tân Châu xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Giang - Phòng TCBC & TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online