Kế hoạch biên chế tỉnh An Giang giai đoạn 2024 - 2026
Tổ chức - Bộ máy

Kế hoạch biên chế tỉnh An Giang giai đoạn 2024 - 2026

04:13 15/12/2023

Để thực hiện cụ thể hóa Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026;Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022 - 2026;Quyết định số 167-QĐ/BTCTW, ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2026.

Đồng thời, để thực hiện sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và vị trí việc làm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 24/11/2023 về biên chế tỉnh An Giang giai đoạn 2024 - 2026. Theo đó, biên chế khối chính quyền của tỉnh An Giang đến năm 2026 như sau:

- Tổng biên chế công chức đến năm 2026 của tỉnh An Giang là 2.351 biên chế, giảm theo lộ trình 117 biên chế so với số giao năm 2021 là 2.425 biên chế, đạt tỷ lệ 4,82%.
- Tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đến năm 2026 của tỉnh An Giang là 30.380 biên chế, giảm theo lộ trình 3.376 biên chế so với số giao năm 2021 là 33.756 biên chế, tỷ lệ 10%./.

Bé Sáu - Phòng Tổ chức Biên chế và Tổ chức phi chính phủ.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online