Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

08:42 05/04/2023

Thực hiện Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Quyết định số 2438/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Quyết định số 2439/QĐ-BTC ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hệ thống thuế đến năm 2025; với mục tiêu chủ đạo và xuyên suốt là xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:     
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch Cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; giáo dục để mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đúng đắn, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị xác định việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả giai đoạn. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
2. Cục Thuế tỉnh là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm:
- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tổ chức tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách hệ thống thuế.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, phù hợp với chương trình cải cách hành chính và yêu cầu thực tế của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách hiện đại hóa.
- Tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả; thủ tục hành chính thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế. Đồng thời cơ quan Thuế kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại người nộp thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp; có kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.
- Tham mưu cấp thẩm quyền biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng, hành vi vi phạm pháp luật thuế.
3. Các cơ quan Hải quan tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện Chiến lược cải cách hành chính thuế trên các lĩnh vực liên quan: hiện đại hóa thu ngân sách và ủy nhiệm thu qua ngân hàng; nộp thuế điện tử; xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách… trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử.
4. Các cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin, giải quyết các vướng mắc về cơ chế chính sách đất đai, khai thác tài nguyên… đảm bảo thu đúng, đủ các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai và tài nguyên trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” của các huyện, thị xã, thành phố trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến kinh doanh bất động sản.
5. Các cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt các nội dung phối hợp liên ngành với cơ quan Thuế trong công tác tuyên truyền, thống kê, cung cấp đối tượng và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa liên thông” trong việc cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, đăng ký mẫu dấu; đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.
7. Công an tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án trốn thuế, gian lận thuế, các hành vi mua bán hóa đơn; gian lận trong xuất hóa đơn, kê khai thuế nhằm mục đích trốn thuế để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các đối tượng khác… góp phần chống thất thu thuế, thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách nhà nước.
8. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan Thuế cung cấp các thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi có yêu cầu. Thực hiện trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan Thuế.
9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thuế, trong đó trọng tâm là các chương trình cải cách hiện đại hóa do Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác chỉ đạo tuyên truyền triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện trường hợp phát sinh vướng mắc, các cơ quan, địa phương phản ánh thông tin về Cục Thuế để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Minh Tài (Nguồn: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/3/2023 của CT UBND tỉnh)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online