UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cải cách hành chính

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

06:48 19/11/2017

UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

  

Theo đó, các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quyết định 70/2017/QĐ-UBND được hưởng mức hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng, bao gồm:

          1. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

          2. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

          3. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

          Tại Điều 4 của Quyết định quy định số lượng và trang phục cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định số lượng và mức chi mua sắm đồng phục cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng không quá quy định sau:

          1. Số lượng cán bộ, công chức được hưởng hỗ trợ:

a) Sở, ban, ngành cấp tỉnh: 04 người;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: 12 người;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã: 06 người;

2. Số lượng và mức kinh phí mua sắm đồng phục:

a) Mỗi công chức được trang bị 02 bộ đồng phục/năm.

b) Đồng phục nam, nữ: 1.000.000 đồng/bộ.

* Đối với những cơ quan, đơn vị có quy định trang phục riêng của ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang./.

 (Nguồn: Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Minh Tài - Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online