Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các xã, phường, thị trấn
Cải cách hành chính

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các xã, phường, thị trấn

01:30 23/09/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021

 
 

Từ ngày 25/8 đến ngày 31/8 /2021, Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh, gọi tắt là Đoàn kiểm tra) do ông Tầng Phú An – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các xã, phường, thị trấn của thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, các huyện: An Phú, Châu Phú và Phú Tân với các nội dung như:
- Kiểm tra kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021; 
- Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện cơ bản đảm bảo các quy định về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao các địa phương thực hiện tốt như huyện Thoại Sơn, Phú Tân, bên cạnh đó Đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và đề nghị các địa phương hoàn chỉnh bổ sung, tiếp tục duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.
Một số hình ảnh:

 Responsive image

Responsive image
 

 

Hiền Triết

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online