Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

02:31 05/07/2023

Ngày 29/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

Responsive image

 Hình ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

Việc giải quyết các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; Đối với danh mục thủ tục hành chính không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang vẫn phải áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP; Đối với các thủ tục hành chính thực hiện giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 và Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 của UBND tỉnh An Giang.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND tỉnh An Giang./. Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online