Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, Xếp loại chất lượng theo tiêu chí mới
Công chức - Viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, Xếp loại chất lượng theo tiêu chí mới

09:36 01/09/2020

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo Nghị định, tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức bao gồm: 1) Chính trị tư tưởng; 2) Đạo đức, lối sống; 3) Tác phong, lề lối làm việc; 4) Ý thức tổ chức kỷ luật; 5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

So với các quy định cũ về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng chú ý như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản (theo khoản 3 Điều 2).
- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên (theo khoản 4 Điều 2). 
- Bên cạnh việc giữ nguyên các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ thì Nghị định 90/2020/NĐ-CP đã sửa mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thành hoàn thành nhiệm vụ. Quy định này phù hợp với những sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
- Bỏ tiêu chí xếp loại chất lượng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ đột xuất ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Quy định mới về thời điểm đánh giá hàng năm:
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác: Cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.
+ Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức: Tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
+  Trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định: Cán bộ, công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng.
Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020, bãi bỏ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Kim Phượng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online