Đề nghị báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên thuộc tỉnh An Giang năm 2020
Công chức - Viên chức

Đề nghị báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên thuộc tỉnh An Giang năm 2020

02:27 01/03/2021

Ngày 01/3/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 363/SNV-CCVC đề nghị Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý tính đến ngày 31/12/2020, cụ thể có 13 biểu mẫu cần báo cáo thống kê (có đính kèm biểu mẫu).

   Theo đó Sở Nội vụ đề nghị báo cáo thống kê gửi về Sở Nội vụ đồng thời bằng hai hình thức: hình thức văn bản có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và hình thức file điện tử theo địa chỉ pdtien@angiang.gov.vn. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất đến ngày 15/3/2021. Đồng thời, trong nội dung văn bản, Sở Nội vụ cũng lưu ý một số nội dung để các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo, đó là: 
- Quy cách lập báo cáo, thống kê:
+ Đảm bảo theo đúng thứ tự tiêu chí cột thông tin thể hiện trong biểu mẫu kèm theo Công văn này. Trường hợp cột nào không có thông tin thì để trống.
+ Biểu mẫu báo cáo thống kê được xây dựng thống nhất trên nền ứng dụng phần mềm “Microsoft Excel” và kiểu phông chữ “Times New Roman”.
- Thời gian qua, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa báo cáo đầy đủ số liệu (ví dụ, không báo cáo số liệu viên chức ngành giáo dục, số liệu viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ,…), ảnh hưởng đến báo cáo của tỉnh về Bộ Nội vụ. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, tổng hợp đầy đủ số liệu viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo Đề án vị trí việc làm được duyệt.
- Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang chủ trì việc báo cáo, thống kê số liệu chung của 02 Ban gửi về Sở Nội vụ.
- Đối với số liệu tại Biểu số 13: Thống kê tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên năm 2020:
 + Đề nghị Sở Tài chính phối hợp, báo cáo tiền lương bình quân cán bộ, công chức, viên chức và người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại tất cả cơ quan, đơn vị và địa phương (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên tại điểm a, b khoản 3 Biểu 13).
+ Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại, phối hợp báo cáo tiền lương bình quân trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý tại điểm a, b khoản 3 Biểu 13.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, có thể thông tin đến Phòng Công chức, viên chức, số điện thoại 02963 856 922, để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Đính kèm Công văn 363/SNV-CCVC ngày 01/3/2021 và các Biểu mẫu kèm theo file excel.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Mẫn Tiệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online