Lập hồ sơ bổ sung đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2018
Công tác Văn thư lưu trữ

Lập hồ sơ bổ sung đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2018

02:44 07/03/2019

Ngày 05 tháng 3 năm 2019, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 322/SNV-CCVTLT về việc lập hồ sơ bổ sung đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2018, nội dung Công văn cụ thể:

     Căn cứ Công văn 156/VTLTNN-VP ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ’’ giai đoạn 2011 - 2018 cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ của tỉnh. Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:
     1. Thống kê, rà soát cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:
     - Đã hoặc đang làm công tác văn thư, lưu trữ có thời gian công tác trong ngành văn thư, lưu trữ từ đủ 15 năm trở lên tính đến thời điểm xét nhưng chưa được xét tặng và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Trường hợp được cử đi học về chuyên môn hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó được điều động về tiếp tục công tác thì thời gian đi học, thời gian đi làm nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành. Thời gian này được cộng dồn nếu không công tác liên tục.
     - Đối với cán bộ là Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung trong lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ phải có một trong các điều kiện sau:
     + Có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào việc xây dựng và phát triển các ngành văn thư, lưu trữ ;
     + Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy, phát triển ngành văn thư, lưu trữ.
     2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”, gửi về địa chỉ: Chi cục Văn thư - Lưu trữ (số 89 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 15 tháng 3 năm 2019 để Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổng hợp đề nghị về Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
     Hồ sơ thực hiện đúng theo biểu mẫu đính kèm, gồm có:
     - Tờ trình đề nghị của cơ quan, đơn vị và địa phương (theo mẫu tại phụ lục số I);
     - Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương (theo mẫu tại phụ lục số II, phụ lục số III, phụ lục số IV);
     - Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân (theo mẫu tại phụ lục số V).
     - Những trường hợp thuộc diện ưu tiên xét tặng được quy định tại Điều 10 của Thông tư số 01/2014/TT-BNV phải có bản sao các Quyết định khen thưởng vả Bằng công nhận kèm theo.
     3. Các nội dung liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham khảo Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nội vụ được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ: http://www.sonoivu.angiang.gov.vn.
     4. Theo tinh thần Công văn 565/SNV-CCVTLT ngày 24 tháng 4 năm 2017 các cá nhân đã đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” giai đoạn 2011 - 2017 không đề nghị xét trong giai đoạn 2018.
    Trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ qua số điện thoại: 02963 854 636 (gặp đ/c Nguyễn Thị Sơn Yến)  để cùng phối hợp thực hiện./.

Tải Công văn 322/SNV-CCVTLT ngày 05/3/2019 tại đây;
Tải Phụ lục
tại đây;
Tải Thông tư 01/2014/TT-BNV ngày10/01/2014 của Bộ Nội vụ
tại đây;

 

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online