Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tổng kết Đề án “chỉnh lý tài liệu lưu trữtồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013-2017)
Công tác Văn thư lưu trữ

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tổng kết Đề án “chỉnh lý tài liệu lưu trữtồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013-2017)

09:34 24/12/2018

Thực hiện Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tổng kết Đề án “chỉnh lý tài liệu lưu trữtồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013-2017)

     Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Sở Nội vụ long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tổng kết Đề án “chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013-2017).
     Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; ông Ngô Hồng Yến - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cùng đại diện Thủ trưởng và Lãnh đạo Văn phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Hội đặc thù cấp tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Văn phòng HĐND-UBND và phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
               

                       Đại biểu về tham dự Hội nghị
                
         Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện luật Lưu trữ
     Hội nghị đã đánh giá được những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang và kết quả Đề án “chỉnh lý tài liệu lưu trữtồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013-2017). Theo đó,qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Lưu trữ, công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang có những bước phát triển và đi vào nề nếp;  nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý nhà nước thực hiện thường xuyên và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lưu trữ của tỉnh từng bước được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
               

          Bà Châu Thị Thanh Phượng – Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thông qua Báo cáo kết quả của Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013 - 2017)

     Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhìn nhận và đánh giá kết quả của Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013 - 2017) là bước khởi đầu cho sự nghiệp phát triển ngành Lưu trữ tỉnh nhà, giúp cho công tác lưu trữ từng bước đi vào nề nếp, nâng cao giá trị phục vụ và phát huy vai trò tài liệu lưu trữ, nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội và phục vụ giải quyết các nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được giao. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của thế hệ cán bộ, công chức, viên chức hiện tại và trong tương lai thấy được tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Từ đó, giúp cho các thế hệ sau này biết trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của quốc gia, dân tộc.
     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ chưa đầy đủ; việc bố trí công chức, viên chức làm công tác lưu trữ đa phần kiêm nhiệm; kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ tại nhiều cơ quan chưa được quan tâm đúng mức; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa bắt kịp với tình hình mới,...
               

              Ông Ngô Hồng Yến - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị
     Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012 – 2017,01 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “chỉnh lý tài liệu lưu trữtồn đọng tỉnh An Giang” giaiđoạn I (2013-2017).
               

          Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
               

          Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục VTLTNN trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
               

          Ông Ngô Hồng Yến - Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận những kết quả đạt được trong hoạt động công tác lưu trữ tỉnh An Giang trong thời gian qua. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong hoạt động lưu trữ,Cục trưởng cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị tỉnh An Giang trong thời gian tới cần tập trung xử lý tài liệu tồn đọng tích đống tại các cơ quan, tổ chức theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ kịp thời đáp ứng với thời đại công nghiệp 4.0, thời đại lưu trữ số; rà soát hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn thư, lưu trữ cho các cá nhân có nhiều năm đóng góp trong ngành Lưu trữ,…
               

                    Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục VTLTNN phát biểu tại hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đánh giá cao những thành tích của tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể:
     Thứ nhất: Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
     Thứ hai: Trong điều kiện biên chế được giao, các đơn vị phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đủ về số lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác văn thư, lưu trữ;
     Thứ ba: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 09/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; Chỉ thị số 117/CT-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
     Thứ tư: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm tác văn thư, lưu trữ; đồng thời tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về văn thư, lưu trữ; việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh. Đưa nội dung chấp hành pháp luật về văn thư, lưu trữ nói chung và công tác lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức.
     Thứ năm: Chủ động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu còn tồn đọng giai đoạn 2, để đến năm 2021 phải giải quyết xong tình trạng tài liệu tồn đọng từ trước 2015, tuyệt đối không để phát sinh tài liệu tồn đọng, bó gói từ sau 2015; Xây dựng Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử trình UBND tỉnh phê duyệt; bố trí diện tích kho lưu trữ cơ quan phù hợp, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lưu trữ, nhất là việc lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử, tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ của tỉnh.
     Thứ sáu: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án công trình Kho Lưu trữ chuyên dụng của tỉnh để hoàn thành theo đúng tiến độ, nhằm phát huy tốt nhiệm vụ của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh.
               

          Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

 

Tiền Em - Chi cục Văn thư lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online