Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019
Xây dựng chính quyền

Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019

03:25 28/06/2019

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 740/KH-SNV ngày 13/5/2019, trong các ngày 18,19 và 20 tháng 6 năm 2019, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Phương Nam đã tổ chức tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác thanh niên của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Phòng Nội vụ của UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Lê Huy Bình, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ đã dự và phát biểu khai mạc khoá tập huấn.

     Đồng chí Lê huy Bình,  Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên,  Sở Nội vụ đã có một vài ý kiến và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019. Đội ngũ cán bộ, công chức được phân công làm công tác thanh niên chưa được tập huấn nhiều nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, lúng túng, công tác triển khai thực hiện của chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên đề ra chưa được đồng bộ; công tác lãnh đạo chỉ đạo và công tác phối hợp, hỗ trợ của các ngành các cấp còn hạn chế;  đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11-9-2009 của Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), được cụ thể hóa tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020.

 

     Các học viên đã được Thạc sỹ Phan Ngọc Tú – Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia giới thiệu nội dung các chuyên đề “Đổi mới nội dung quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên”;  Tăng cường, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”,   tự chuyển hóa” trong thanh niên hiện nay”; Triển khai thực hiện chế độ chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên; Kỹ năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác thanh niên...

     Đây là lớp tập huấn thường kỳ hàng năm quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và hoạt động phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tránh sự chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan thực hiện về cơ chế, chính sách dành cho thanh niên và cơ quan thực hiện công tác phong trào của đoàn viên thanh niên. Các học viên cũng được trang bị kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng xây dựng và hoạch định chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên góp phần thực hiện tốt công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị mình./.

 

 

Ngọc Điệp - Phòng XDCQ và CTTN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online